बगलामुखी सहस्रनाम Baglamukhi Sahasranamam in Hindi

बगलामुखी सहस्रनाम ( Baglamukhi Sahasranamam in Hindi )

ब्रह्मास्त्रायै नमः।
ब्रह्मविद्ययायै नमः।
ब्रह्ममायायै नमः।
सनातन्यै नमः।
ब्रह्मेश्यै नमः।
ब्रह्मकैवल्यायै नमः।
बगलायै नमः।
ब्रह्मचारिण्यै नमः।
नित्यानन्दायै नमः।
नित्यसिद्धायै नमः।।10।।
नित्यरूपायै नमः।
निरामयायै नमः।
सन्धारिण्यै नमः।
महामायायै नमः।
कटाक्षक्षेमकारिण्यै नमः।
कमलायै नमः।
विमलायै नमः।
नीलायै नमः।
रत्नकान्तिर्गुणाश्रितायै नमः।
कामप्रियायै नमः।।20।।
कामरतायै नमः।
कामायै नमः।
कामस्वरूपिण्यै नमः।
मङ्गलायै नमः।
विजयायै नमः।
जयायै नमः।
सर्वङ्गमलकारिण्यै नमः।
कामिन्यै नमः।
कामनीकाम्यायै नमः।
कामुकायै नमः।।30।।
कामचारिण्यै नमः।
कामप्रियायै नमः।
कामरतायै नमः।
कामाकामस्वरूपिण्यै नमः।
कामाख्यायै नमः।
कामबीजस्थायै नमः।
कामपीठनिवासिन्यै नमः।
कामदायै नमः।
कामहायै नमः।
काल्यै नमः।।40।।
कपाल्यै नमः।
करालिकायै नमः।
कंसार्यै नमः।
कमलायै नमः।
कामायै नमः।
कैलासेश्वरवल्लभायै नमः।
कात्यायिन्यै नमः।
केषवायै नमः।
करुणायै नमः।
कामकेलिभुक्यै नमः।।50।।
क्रियायै नमः।
कीर्त्यै नमः।
कृत्तिकायै नमः।
काशिकायै नमः।
मधुरायै नमः।
शिवायै नमः।
कालाक्ष्यै नमः।
कालिकायै नमः।
काल्यै नमः।
धवलाननसुन्दर्यै नमः।।60।।
खेचर्यै नमः।
खमूर्त्यै नमः।
क्षुद्रायै नमः।
क्षुद्रक्षुधावरायै नमः।
खड्गहस्तायै नमः।
खड्गरतायै नमः।
खड्गिन्यै नमः।
खर्परप्रियायै नमः।

गङ्गायै नमः।
गौर्यै नमः।।70।।
गामिन्यै नमः।
गीतायै नमः।
गोत्रविवर्द्धिन्यै नमः।
गोधरायै नमः।
गोकरायै नमः।
गोधायै नमः।
गन्धर्वपुरवासिन्यै नमः।
गन्धर्वायै नमः।
गन्धर्वकलायै नमः।
गोपिन्यै नमः।।80।।
गरुडासनायै नमः।
गोविन्दभावायै नमः।
गोविन्दायै नमः।
गान्धार्यै नमः।
गन्धमादिन्यै नमः।
गौराङ्गयै नमः।

गोपिकामूर्तयै नमः।
गोप्यै नमः।
गोष्ठनिवासिन्यै नमः।
गन्धायै नमः।।90।।
गजेन्द्रगायै नमः।
मान्यायै नमः।
गदाधरप्रियायै नमः।
ग्रहायै नमः।
घोरघोरायै नमः।
घोररूपायै नमः।
घनश्रोण्यै नमः।
घनप्रभायै नमः।
दैत्येन्द्रप्रबलायै नमः।
घण्टावादिन्यै नमः।।100।।
घोरनिस्वनायै नमः।
डाकिन्यै नमः।
उमायै नमः।
उपेन्द्रायै नमः।
उर्वश्यै नमः।
उरगासनायै नमः।
उत्तमायै नमः।
उन्नतायै नमः।
उन्नायै नमः।
उत्तमस्थाननिवासिन्यै नमः।।110।।
चामुण्डायै नमः।
मुण्डिकायै नमः।
चण्ड्यै नमः।
चण्डदर्पहर्यै नमः।
उग्रचण्डायै नमः।
चण्डचण्डायै नमः।
चण्डदैत्यविनाशिन्यै नमः।
चण्डरूपायै नमः।
प्रचण्डायै नमः।
चण्डायै नमः।।120।।
चण्डशरीरिण्यै नमः।
चर्तुभुजायै नमः।
प्रचण्डायै नमः।
चराचरनिवासिन्यै नमः।

क्षत्रप्रायश्षिरोवाहायै नमः।
छलाछलतरायै नमः।
छल्यै नमः।
क्षत्ररूपायै नमः।
क्षत्रधरायै नमः।
क्षत्रियक्षयकारिण्यै नमः।।130।।
जयायै नमः।

जयदुर्गायै नमः।
जयन्त्यै नमः।
जयदापरायै नमः।
जायिन्यै नमः।
जयिन्यै नमः।
ज्योत्स्नायै नमः।
जटाधरप्रियायै नमः।
जितायै नमः।
जितेन्द्रियायै नमः।।140।।
जितक्रोधायै नमः।
जयमानायै नमः।

जनेश्वर्यै नमः।
जितमृतवे नमः।
जरातीतायै नमः।

जाह्नव्यै नमः
जनकात्मजायै नमः।
झङ्कारायै नमः
झञ्झर्ये नमः
झण्टायै नमः।।150।।
झङ्कार्यै नमः।
झकशोभिन्यै नमः।
झखायै नमः।
झमेशायै नमः।
झङ्कार्यै नमः।
योनिकल्याणदायिन्यै नमः।
झर्झरायै नमः।
झमुर्यै नमः।

झारायै नमः।
झरायै नमः।।160।।
झरतरायै नमः।
परायै नमः।
झंझायै नमः।
झमेतायै नमः।
झङ्कार्यै नमः।
झणाकल्याणदायिन्यै नमः।
ईमनायै नमः।
मानस्यै नमः।
चिन्त्यायै नमः।
ईमुनायै नमः।।170।।

शङ्करप्रियायै नमः।
टङ्कार्यै नमः।
टिटिकायै नमः।
टीकायै नमः।
टङ्किन्यै नमः।
टवर्गकायै नमः।
टापायै नमः।
टोपायै नमः।
टटपतिष्टमन्यै नमः।
टमनप्रियायै नमः।।180।।
ठकारधारिण्यै नमः।
ठीकायै नमः।
ठङ्कर्यै नमः।

ठिकरप्रियायै नमः।
ठेकठासायै नमः।
ठकरत्यै नमः।
ठामिन्यै नमः।
ठमनप्रियायै नमः।
डारहायै नमः।
डाकिन्यै नमः।।190।।
डारायै नमः।
डामरायै नमः।
डामरप्रियायै नमः।
डखिन्यै नमः।
डडयुक्तायै नमः।
डमरूकरवल्लभायै नमः।

ढक्कायै नमः।
ढक्कीयै नमः।
ढक्कनादायै नमः।
ढोलषब्दप्रबोधिन्यै नमः।।200।।
ढामिन्यै नमः।
ढामनप्रीतायै नमः।
ढगतंत्रप्रकाषिन्यै नमः।
अनेकरूपिण्यै नमः।
अम्बायै नमः।
अणिमासिद्धिदायिन्यै नमः।
आमंत्रिण्यै नमः।
अणुकर्यै नमः।
अणुमद्भानुसंस्थितायै नमः।

तारायै नमः।।210।।
तन्त्रावत्यै नमः।
तंत्रायै नमः।
तत्त्वरूपायै नमः।
तपस्विन्यै नमः।

तरङ्गिण्यै नमः।
तत्त्वपरायै नमः।
तान्त्रिकायै नमः।
तंत्रविग्रहायै नमः।
तपोरूपायै नमः।
तत्त्वदाींयै नमः।।220।।
तपःप्रीतीप्रघर्षिण्यै नमः।
तंत्रयंत्रार्चनपरायै नमः।
तलातलनिवासिन्यै नमः।
तल्पदायै नमः।
स्वल्पदायै नमः।
काम्यायै नमः।
स्थिरायै नमः।
स्थिरतरायै नमः।
स्थित्यै नमः।
स्थाणुप्रियायै नमः।।230।।
स्थितिपरायै नमः।
लतास्थानप्रदायिन्यै नमः।
दिगम्बरायै नमः।
दयारूपायै नमः।
दावाग्निदमन्यै नमः।
दमायै नमः।
दुर्गायै नमः।
दुर्गापरायै देव्यै नमः।
दुष्टदैत्यविनाशिन्यै नमः।
दमनप्रमदायै नमः।।240।।
दैत्यदयादानपरायिण्यै नमः।
दुर्गातिनाशिन्यै नमः।
दान्तायै नमः।
दम्भिन्यै नमः।
दम्भवर्जितायै नमः।
दिगम्बरप्रियायै नमः।
दम्भायै नमः।
दैत्यदम्भविदारिण्यै नमः।
दमनायै नमः।
दशनसौन्दर्यायै नमः।।250।।
दानवेन्द्रविनाशिन्यै नमः।
दयाधरायै नमः।
दमन्यै नमः।
दर्भपत्रविलासिन्यै नमः।
धारिण्यै नमः।
धरण्यै नमः।
धात्र्यै नमः।
धराधरप्रियायै नमः।
धराधरसुतादे नमः।
सुधर्मायै नमः।।260।।
धर्मचारिण्यै नमः।
धर्मज्ञायै नमः।
धवलायै नमः।
धूलायै नमः।
धनदायै नमः।
धनवर्द्धिन्यै नमः।
धीरायै नमः।
अधीरायै नमः।
धीरतरायै नमः।
धीरसिद्धिप्रदायिन्यै नमः।।270।।
धन्वन्तरीधरायै नमः।
धीरायै नमः।
ध्येयायै नमः।
ध्यानस्वरूपिण्यै नमः।
नारायण्यै नमः।

नारसिंह्यै नमः।
नित्यानन्दायै नमः।
नरोत्तमायै नमः।
नक्तायै नमः।
नक्तवत्यै नमः।।280।।
नित्यायै नमः।
नीलजीमूतसंन्निभायै नमः।
निलाङ्गयै नमः।
नीलवस्त्रायै नमः।
नीलपर्वतवासिन्यै नमः।
सुनीलपुष्प्पखचितायै नमः।
नीलजम्बुसमप्रभायै नमः।
नित्याख्यायै नमः।
षोडशी विद्यायै नमः।
नित्यायै नमः।।290।।
नित्यसुखावहायै नमः।

नर्मदायै नमः।

नन्दनायै नमः।
नन्दायै नमः।
नन्दाऽनन्दविवर्द्धिन्यै नमः।
यशोदानन्दतनयायै नमः।
नन्दनोद्यानवासिन्यै नमः।
नागान्तकायै नमः।
नागवृद्धायै नमः।
नागपत्नयै नमः।।300।।

नागिन्यै नमः।
नमिताशेषजनतायै नमः।
नमस्कारवत्यै नमः।
नमस्कारायै नमः।
पीताम्बरायै नमः।
पार्वत्यै नमः।
पीताम्बरविभूषितायै नमः।
पीतामालाम्बरधरायै नमः।
पीताभायै नमः।
पिङ्गमूर्द्धजायै नमः।।310।।
पीतपुष्पार्चनरतायै नमः।
पीतपुष्पसमर्चितायै नमः।
परप्रभायै नमः।
पितृपतयै नमः।
परसैन्यविनाशिन्यै नमः।
परमायै नमः।
परतंत्रायै नमः।
परमंत्रायै नमः।
परात्परायै नमः।
पराविद्यायै नमः।।320।।
परासिद्ध्यै नमः।
परास्थानप्रदायिन्यै नमः।
पुष्पायै नमः।
पुष्पवत्यै नमः।
नित्यायै नमः।
पुष्पमालाविभूषितायै नमः।

Baglamukhi Shabar Mantra ( बगलामुखी शाबर मंत्र )

Baglamukhi Shabar Mantra ( बगलामुखी शाबर मंत्र )

इस परिशिष्ट में जिन मन्त्रों का उल्लेख किया जा रहा है, वे लोक- परम्परा से सम्बद्ध भगवती-उपासकों द्वारा पुनः-पुनः सराहे गए हैं। इन मन्त्रों का प्रभाव असंदिग्ध है, जबकि इनके साधन में औपचारिकताएं नाम मात्र की हैं। यदि भगवती बगलाम्बा के प्रति पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा-भाव रखते हुए इन मन्त्रों की साधना की जाए, तो कोई कारण नहीं है कि साधक को उसके अभीष्ट की प्राप्ति न हो।

बगलामुखी साधना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क करें – 9917325788 ( श्री योगेश्वरानंद जी ) , 9540674788 ( सुमित गिरधरवाल )  ईमेल – [email protected]

यहाँ पर उल्लिखित शाबर मन्त्र के सम्बन्ध में अनुभवी साधकों का यह निष्कर्ष है कि यह परमशक्तिशाली मन्त्र है और इसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता है। इसका सिद्धि-विधान भी अत्यन्त ही सरल है। इसके लिए साधक को यह निर्देश है कि भगवती बगला की सम्यक् उपासना एवं उपचार के उपरान्त प्रतिदिन दो माला जप एक महीने तक करें। इतने अल्प समय और अल्प परिश्रम से ही यह मन्त्र अपना प्रभाव प्रकट करने लगता है।

  बगलामुखी शाबर मंत्र –  1

ॐ मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बन्धनं ग्राममुख बन्धनं ग्रामपुरुष बन्धनं कालमुख बन्धनं चौरमुख बन्धनं व्याघ्रमुख बन्धनं सर्वदुष्ट ग्रह बन्धनं सर्वजन बन्धनं वशीकुरु हुं फट् स्वाहा। 

( Baglamukhi Shabar Mantra in English- 1)

oṃ malayācala bagalā bhagavatī mahākrūrī mahākarālī rājamukha bandhanaṃ grāmamukha bandhanaṃ grāmapuruṣa bandhanaṃ kālamukha bandhanaṃ cauramukha bandhanaṃ vyāghramukha bandhanaṃ sarvaduṣṭa graha bandhanaṃ sarvajana bandhanaṃ vaśīkuru huṃ phaṭ svāhā।

बगलामुखी शाबर मंत्र – 2

ॐ सौ सौ सुता समुन्दर टापू, टापू में थापा, सिंहासन पीला, सिंहासन पीले ऊपर कौन बैसे? सिंहासन पीला ऊपर बगलामुखी बैसे। बगलामुखी के कौन संगी, कौन साथी? कच्ची बच्ची काक कुतिआ स्वान चिड़िया। ॐ बगला बाला हाथ मुदगर मार, शत्रु-हृदय पर स्वार, तिसकी जिह्ना खिच्चै। बगलामुखी मरणी-करणी, उच्चाटन धरणी , अनन्त कोटि सिद्धों ने मानी। ॐ बगलामुखीरमे ब्रह्माणी भण्डे, चन्द्रसूर फिरे खण्डे-खण्डे, बाला बगलामुखी नमो नमस्कार।

Baglamukhi Shabar Mantra in English- 2

oṃ sau sau sutā samundara ṭāpū, ṭāpū meṃ thāpā, siṃhāsana pīlā, siṃhāsana pīle ūpara kauna baise? siṃhāsana pīlā ūpara bagalāmukhī baise। bagalāmukhī ke kauna saṃgī, kauna sāthī? kaccī baccī kāka kutiā svāna ciड़iyā। oṃ bagalā bālā hātha mudagara māra, śatru-hṛdaya para svāra, tisakī jihnā khiccai। bagalāmukhī maraṇī-karaṇī, uccāṭana dharaṇī , ananta koṭi siddhoṃ ne mānī। oṃ bagalāmukhīrame brahmāṇī bhaṇḍe, candrasūra phire khaṇḍe-khaṇḍe, bālā bagalāmukhī namo namaskāra।

वास्तव में शाबर-मंत्र अंचलीय-भाषाओं से सम्बद्ध होते हैं, जिनका उद्गम सिद्ध उपासकों से होता है। इन सिद्धों की साधना का प्रभाव ही उनके द्वारा कहे गए शब्दों में शक्ति जाग्रत कर देता है। इन मन्त्रों में न भाषा की शुद्धता होती है और न ही संस्कृत जैसी क्लिष्टता। बल्कि ये तो एक साधक के हृदय की भावना होती है जो उसकी अपनी अंचलीय ग्रामीण भाषा में सहज ही प्रस्फुटित होती है। इसलिए इन मन्त्रों की भाषा-शैली पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो वह है इनका प्रभाव महसूस करने की।

क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित यह मन्त्र भी अंचलीय भाषा में है, जिसे किसी सिद्ध ग्रामीण साधक द्वारा कहा गया है। इस मन्त्र की नित्य-प्रति एक माला जप एक माह तक करने से इसका प्रभाव प्रकट होने लगता है। वैसे अनुभव में यह आया है कि शाबर मन्त्रों के जप यदि होली, दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में ही कर लिया जाए तो वह भी पर्याप्त होता है। लेकिन उत्तम यह है कि इन्हें ग्रहण काल में पर्याप्त मात्रा में जपकर एक माह तक नित्य-प्रति निर्दिष्ट संख्या में जपा जाए।

बगलामुखी शाबर मंत्र –  3

इन दो बगला-शाबर मन्त्रों के अतिरिक्त भी एक अन्य शाबर मंत्र गुरु-प्रसाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ था, जिसका उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूं। इस मन्त्र का विधान यह है कि सर्वप्रथम भगवती का पूजन करके इस मन्त्र का दस हजार की संख्या में जप करने हेतु संकल्पित होना चाहिए। तदोपरान्त एक निश्चित अवधि में जप पूर्ण करके एक हजार की संख्या में इसका हवन ‘मालकांगनी’ से करना चाहिए। तदोपरान्त तर्पण, मार्जन व ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तर्पण गुड़ोदक से करें। इस प्रकार इस मन्त्र का अनुष्ठान पूर्ण होता है। फिर नित्य-प्रति एक माला इस मन्त्र की जपते रहना चाहिए। इस मन्त्र का प्रभाव भी अचूक है अतः निश्चित रूप से साधक के प्रत्येक अभीष्ट की पूर्ति होती है। मन्त्र इस प्रकार है

ॐ ह्रीं बगलामुखि! जगद्वशंकरी! मां बगले प्रसीद-प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरय-पूरय ह्रीं ॐ स्वाहा।

Baglamukhi Shabar Mantra in English – 3

oṃ hrīṃ bagalāmukhi! jagadvaśaṃkarī! māṃ bagale prasīda-prasīda mama sarva manorathāna pūraya-pūraya hrīṃ oṃ svāhā।

यदि आपको इन मन्त्रों का प्रभाव देखना है तो निर्देशानुसार इनका साधन कर अभीष्ट की प्राप्ति करें। ये मन्त्र किस प्रमाणिक ग्रन्थ में हैं, यह कुछ स्पष्ट नहीं है। प्रमाण केवल यही है कि ये गुरुमुख से प्राप्त हैं। शेष जब आप इनकी साधना करेंगे तो प्राप्त होने वाला परिणाम ही इनकी प्रमाणिकता का साक्षी होगा।

बगलामुखी साधना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क करें – 9917325788 ( श्री योगेश्वरानंद जी ) , 9540674788 ( सुमित गिरधरवाल )  ईमेल – [email protected]

यदि आप माँ बगलामुखी साधना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे दिये गए लेख पढ़ें –

Download Other Articles in Pdf on Mantras Tantras Yantras

Baglamukhi Shabar Mantra बगलामुखी शाबर मंत्र 1 www.baglamukhi.info

बगलामुखी गायत्री मंत्र Baglamukhi Gayatri Mantra

Baglamukhi Gayatri Mantra बगलामुखी गायत्री मंत्र

बगलामुखी गायत्री मंत्र के विषय में कहा गया है कि बगला-गायत्री मंत्र , बगलामुखी के जितने भी  मंत्र हैं, उन सबका प्राण है।बगला-गायत्री का जप किए बिना यदि साधक बगला के अन्य किसी भी मंत्र का चाहे लाखों-करोड़ों की संख्या में जप कर ले तो भी वह मंत्र अपना फल नहीं देता अर्थात् सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि यदि बगला के किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है, उसका फल प्राप्त करना है तो बगला-गायत्री का भी जप किया जाए।

बगलामुखी साधना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क करें – 9917325788 ( श्री योगेश्वरानंद जी ) , 9540674788 ( सुमित गिरधरवाल )

इसके लिए विधान है कि यदि आप भगवती बगलामुखी के किसी भी मंत्र का पुरश्चरण कर रहे हों तो कम से कम उसका दशांश बगलामुखी गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। इसी प्रकार यदि बगलामुखी के किसी भी मंत्र का प्रयोग कर रहे हों तो उसका 1/10 भाग बगलामुखी गायत्री का जप अवश्य करें क्योंकि बगला-गायत्री बगला-महामंत्र का जीवन है।
यह भी स्मरण रखें कि बगला-गायत्री से सम्बन्धित किसी भी साधना अथवा प्रयोग में जहां मंत्र -जप की संख्या निर्धारित ना हो वहां जप-संख्या एक लाख समझना चाहिए। इसी प्रकार जहां दिनों की संख्या का उल्लेख ना हो वहां 15 दिन प्रयोग-काल मानना चाहिए। जैसा कि सांख्यायन तंत्र में भी उल्लेख आया है –

पुरश्चरण – काले तु, गायत्री प्रजपेन्नरः।

मूल विद्या दशांशं च ,  मंत्र   सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् ।। 

त्यक्त्वा तां मंत्र   गायत्री , यो जपेन्मन्त्रमादरात्।

कोटि-कोटि जपेनापि, तस्य सिद्धिर्न जायते।।

जप-संख्या यत्र नोक्ता, लक्षमेकं कुमारक!।

दिन – संख्या यत्र नोक्ता, पक्षमेकं न संशयः।।

गायत्री बगलानाम्नी, बगलायाश्च जीवनम्।

मन्त्रादौ चाथ मन्त्रान्ते, जपेद् ध्यान-पुरस्सरम्।।

उपर्युक्त कारणों के आधार पर ही श्री बगला-गायत्री का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

1. ॐ ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तम्भन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्।
2. ॐ  ऐं बगलामुखी विद्महे,  ॐ  क्लीं कान्तेश्वरी धीमहि ॐ  सौः तन्नः प्रह्लीं प्रचोदयात्।।  (बाला मन्त्र सम्पुटित)

बगलामुखी गायत्री मंत्र जप विधान

ॐ ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तम्भन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्।

विनियोग: – अस्य श्री बगलागायत्रीमंत्रस्य ब्रह्मा ट्टषिः, गायत्री छन्दः, चिन्मयी शक्तिरूपिणी ब्रह्मास्त्र बगला देवता, ॐ बीजं, ह्रीं शक्तिः, विद्महे कीलकं, श्री बगलामुखी देवता प्रीतये जपे विनियोगः।

ॠष्यादि न्यास:
ॐ  श्री ब्रह्मर्षये नमः शिरसि।
गायत्री छन्दसे नमः मुखे।
ब्रह्मास्त्र बगला देवतायै नमः हृदये।
ॐ बीजाय नमः गुह्ये।
ह्रीं शक्तये नमः पादयोः।
विद्महे कीलकाय नमः सर्वांगे।

कर-न्यास:
ॐ  ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अंगुष्ठाभ्यां नमः।
स्तम्भन बाणाय धीमहि तर्जनीभ्यां स्वाहा ।
तन्नो बगला प्रचोदयात् मध्यमाभ्यां वषट्।
ॐ ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अनामिकाभ्यां हुं।
स्तम्भन बाणाय धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्।
तन्नो बगला प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्।

षडंग-न्यास:
ॐ ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे हृदयाय नमः।
स्तम्भन बाणाय धीमहि शिरसे स्वाहा।
तन्नो बगला प्रचोदयात् शिखायै वषट्।
ॐ ह्ल्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे कवचाय हुं।
स्तम्भन बाणाय धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट्।
तन्नो बगला प्रचोदयात् अस्त्राय फट्।

इसके उपरान्त जप करें। गायत्री-जप करने के उपरान्त यदि मूल- मंत्र अथवा अन्य किसी मंत्र का जप करना हो तो उसी मंत्र के ध्यान व न्यास आदि करने चाहिए। बगला-गायत्री का ध्यान मूल-मंत्र के अनुसार ही करें।
अब बगला-गायत्री मंत्र के प्रयोगों के विषय में स्पष्ट कर रहा हूं।

प्रयोग

मोक्षार्थ: ‘ॐ ’ सहित जप करें।
कामार्थ: ‘ॐ ग्लौं’ सहित जप करें।
उच्चाटनार्थ: ‘ग्लौं’ सहित जप करें।
सम्मोहनार्थ: ‘क्लीं’ सहित जप करें।
स्तम्भनार्थ: ‘ह्ल्रीं’ सहित जप करें।
भूत-प्रेत-पिशाचादि से निवृत्ति: ‘ह्रीं ’ सहित जप करें।
ज्वर महाताप की शान्ति: ‘वं’ सहित जप करें।
राजा-वशीकरण तथा इष्ट-सिद्धि :  ‘ह्रीं’ सहित जप करें।

विद्वेषणार्थ: ‘धूं-धूं’ सहित जप करें।
मारणार्थ: ‘हूं ग्लौं ह्रीं’ सहित जप करें।
विद्यार्थ: ‘ऐं’ सहित जप करें।
सुयोग्य कन्यार्थ: ‘ऐं क्लीं सौः’ सहित जप करें।
धनार्थ : ‘श्री’ सहित जप करें।
विष-नाशार्थ: ‘क्षिप’ सहित जप करें।
प्रेतबाध-नाशार्थ: ‘हं’ सहित जप करें।
रोग-नाशार्थ: ‘ॐ जूं सः’ सहित जप करें।

उपरोक्त सभी बीजों को बगला-गायत्री मन्त्र के आदि (आरम्भ) में लगाकर जप करने से निर्दिष्ट फल की प्राप्ति होती है।

बीज सम्पुटीकरण विधान

भूमि-प्राप्ति के लिए ”स्तम्भन बाणाय“ के बाद ”ग्लौं“ बीज लगाकर जप करें। शत्रु को ताप व मृत्यु प्रदान करने के लिए मन्त्र के आरम्भ में ‘रं’ लगाकर जप करें।
राज-वशीकरण के लिए मन्त्र के आदि में ‘ह्रीं’ लगाकर जप करना चाहिए।
इन सभी मन्त्रों का जप कामनानुसार चयन करके करना चाहिए। जप-संख्या कम से कम एक लाख होनी आवश्यक है।

स्मरण रखें! कलिकाल में गायत्री -जप के बिना कोई भी मन्त्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, यथा

गायत्री च बिना मन्त्रो न सिद्धयति कलौ युगे

यदि करोड़ों मन्त्रों का जप कर लिया हो और गायत्री-जप (बगला- गायत्री ) नहीं किया, तो साधक को कोई भी मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता।

उपरोक्तानुसार जप-विधान का पालन करने से बगला-गायत्री संसार में सभी सिद्धि प्रदान करती है। चार लाख जप करने से इसका पुरश्चरण होता है। जप का दशांश चालीस हजार तर्पण और तर्पण का दशांश चार हजार मन्त्रों का हवन घी से होता है। हवन का दशांश चार सौ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यदि इतनी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो तो चालीस अथवा ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। यही इस मन्त्र का पूर्ण विधान है।

अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पुस्तक बगलामुखी तंत्रम एवं बगलामुखी साधना और सिद्धि का अध्यन अवश्य करें ।

यदि आप माँ बगलामुखी साधना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे दिये गए लेख पढ़ें –

Download Other Articles in Pdf on Mantras Tantras Yantras