बगलामुखी सहस्रनाम Baglamukhi Sahasranamam in Hindi

बगलामुखी सहस्रनाम ( Baglamukhi Sahasranamam in Hindi )

ब्रह्मास्त्रायै नमः।
ब्रह्मविद्ययायै नमः।
ब्रह्ममायायै नमः।
सनातन्यै नमः।
ब्रह्मेश्यै नमः।
ब्रह्मकैवल्यायै नमः।
बगलायै नमः।
ब्रह्मचारिण्यै नमः।
नित्यानन्दायै नमः।
नित्यसिद्धायै नमः।।10।।
नित्यरूपायै नमः।
निरामयायै नमः।
सन्धारिण्यै नमः।
महामायायै नमः।
कटाक्षक्षेमकारिण्यै नमः।
कमलायै नमः।
विमलायै नमः।
नीलायै नमः।
रत्नकान्तिर्गुणाश्रितायै नमः।
कामप्रियायै नमः।।20।।
कामरतायै नमः।
कामायै नमः।
कामस्वरूपिण्यै नमः।
मङ्गलायै नमः।
विजयायै नमः।
जयायै नमः।
सर्वङ्गमलकारिण्यै नमः।
कामिन्यै नमः।
कामनीकाम्यायै नमः।
कामुकायै नमः।।30।।
कामचारिण्यै नमः।
कामप्रियायै नमः।
कामरतायै नमः।
कामाकामस्वरूपिण्यै नमः।
कामाख्यायै नमः।
कामबीजस्थायै नमः।
कामपीठनिवासिन्यै नमः।
कामदायै नमः।
कामहायै नमः।
काल्यै नमः।।40।।
कपाल्यै नमः।
करालिकायै नमः।
कंसार्यै नमः।
कमलायै नमः।
कामायै नमः।
कैलासेश्वरवल्लभायै नमः।
कात्यायिन्यै नमः।
केषवायै नमः।
करुणायै नमः।
कामकेलिभुक्यै नमः।।50।।
क्रियायै नमः।
कीर्त्यै नमः।
कृत्तिकायै नमः।
काशिकायै नमः।
मधुरायै नमः।
शिवायै नमः।
कालाक्ष्यै नमः।
कालिकायै नमः।
काल्यै नमः।
धवलाननसुन्दर्यै नमः।।60।।
खेचर्यै नमः।
खमूर्त्यै नमः।
क्षुद्रायै नमः।
क्षुद्रक्षुधावरायै नमः।
खड्गहस्तायै नमः।
खड्गरतायै नमः।
खड्गिन्यै नमः।
खर्परप्रियायै नमः।

गङ्गायै नमः।
गौर्यै नमः।।70।।
गामिन्यै नमः।
गीतायै नमः।
गोत्रविवर्द्धिन्यै नमः।
गोधरायै नमः।
गोकरायै नमः।
गोधायै नमः।
गन्धर्वपुरवासिन्यै नमः।
गन्धर्वायै नमः।
गन्धर्वकलायै नमः।
गोपिन्यै नमः।।80।।
गरुडासनायै नमः।
गोविन्दभावायै नमः।
गोविन्दायै नमः।
गान्धार्यै नमः।
गन्धमादिन्यै नमः।
गौराङ्गयै नमः।

गोपिकामूर्तयै नमः।
गोप्यै नमः।
गोष्ठनिवासिन्यै नमः।
गन्धायै नमः।।90।।
गजेन्द्रगायै नमः।
मान्यायै नमः।
गदाधरप्रियायै नमः।
ग्रहायै नमः।
घोरघोरायै नमः।
घोररूपायै नमः।
घनश्रोण्यै नमः।
घनप्रभायै नमः।
दैत्येन्द्रप्रबलायै नमः।
घण्टावादिन्यै नमः।।100।।
घोरनिस्वनायै नमः।
डाकिन्यै नमः।
उमायै नमः।
उपेन्द्रायै नमः।
उर्वश्यै नमः।
उरगासनायै नमः।
उत्तमायै नमः।
उन्नतायै नमः।
उन्नायै नमः।
उत्तमस्थाननिवासिन्यै नमः।।110।।
चामुण्डायै नमः।
मुण्डिकायै नमः।
चण्ड्यै नमः।
चण्डदर्पहर्यै नमः।
उग्रचण्डायै नमः।
चण्डचण्डायै नमः।
चण्डदैत्यविनाशिन्यै नमः।
चण्डरूपायै नमः।
प्रचण्डायै नमः।
चण्डायै नमः।।120।।
चण्डशरीरिण्यै नमः।
चर्तुभुजायै नमः।
प्रचण्डायै नमः।
चराचरनिवासिन्यै नमः।

क्षत्रप्रायश्षिरोवाहायै नमः।
छलाछलतरायै नमः।
छल्यै नमः।
क्षत्ररूपायै नमः।
क्षत्रधरायै नमः।
क्षत्रियक्षयकारिण्यै नमः।।130।।
जयायै नमः।

जयदुर्गायै नमः।
जयन्त्यै नमः।
जयदापरायै नमः।
जायिन्यै नमः।
जयिन्यै नमः।
ज्योत्स्नायै नमः।
जटाधरप्रियायै नमः।
जितायै नमः।
जितेन्द्रियायै नमः।।140।।
जितक्रोधायै नमः।
जयमानायै नमः।

जनेश्वर्यै नमः।
जितमृतवे नमः।
जरातीतायै नमः।

जाह्नव्यै नमः
जनकात्मजायै नमः।
झङ्कारायै नमः
झञ्झर्ये नमः
झण्टायै नमः।।150।।
झङ्कार्यै नमः।
झकशोभिन्यै नमः।
झखायै नमः।
झमेशायै नमः।
झङ्कार्यै नमः।
योनिकल्याणदायिन्यै नमः।
झर्झरायै नमः।
झमुर्यै नमः।

झारायै नमः।
झरायै नमः।।160।।
झरतरायै नमः।
परायै नमः।
झंझायै नमः।
झमेतायै नमः।
झङ्कार्यै नमः।
झणाकल्याणदायिन्यै नमः।
ईमनायै नमः।
मानस्यै नमः।
चिन्त्यायै नमः।
ईमुनायै नमः।।170।।

शङ्करप्रियायै नमः।
टङ्कार्यै नमः।
टिटिकायै नमः।
टीकायै नमः।
टङ्किन्यै नमः।
टवर्गकायै नमः।
टापायै नमः।
टोपायै नमः।
टटपतिष्टमन्यै नमः।
टमनप्रियायै नमः।।180।।
ठकारधारिण्यै नमः।
ठीकायै नमः।
ठङ्कर्यै नमः।

ठिकरप्रियायै नमः।
ठेकठासायै नमः।
ठकरत्यै नमः।
ठामिन्यै नमः।
ठमनप्रियायै नमः।
डारहायै नमः।
डाकिन्यै नमः।।190।।
डारायै नमः।
डामरायै नमः।
डामरप्रियायै नमः।
डखिन्यै नमः।
डडयुक्तायै नमः।
डमरूकरवल्लभायै नमः।

ढक्कायै नमः।
ढक्कीयै नमः।
ढक्कनादायै नमः।
ढोलषब्दप्रबोधिन्यै नमः।।200।।
ढामिन्यै नमः।
ढामनप्रीतायै नमः।
ढगतंत्रप्रकाषिन्यै नमः।
अनेकरूपिण्यै नमः।
अम्बायै नमः।
अणिमासिद्धिदायिन्यै नमः।
आमंत्रिण्यै नमः।
अणुकर्यै नमः।
अणुमद्भानुसंस्थितायै नमः।

तारायै नमः।।210।।
तन्त्रावत्यै नमः।
तंत्रायै नमः।
तत्त्वरूपायै नमः।
तपस्विन्यै नमः।

तरङ्गिण्यै नमः।
तत्त्वपरायै नमः।
तान्त्रिकायै नमः।
तंत्रविग्रहायै नमः।
तपोरूपायै नमः।
तत्त्वदाींयै नमः।।220।।
तपःप्रीतीप्रघर्षिण्यै नमः।
तंत्रयंत्रार्चनपरायै नमः।
तलातलनिवासिन्यै नमः।
तल्पदायै नमः।
स्वल्पदायै नमः।
काम्यायै नमः।
स्थिरायै नमः।
स्थिरतरायै नमः।
स्थित्यै नमः।
स्थाणुप्रियायै नमः।।230।।
स्थितिपरायै नमः।
लतास्थानप्रदायिन्यै नमः।
दिगम्बरायै नमः।
दयारूपायै नमः।
दावाग्निदमन्यै नमः।
दमायै नमः।
दुर्गायै नमः।
दुर्गापरायै देव्यै नमः।
दुष्टदैत्यविनाशिन्यै नमः।
दमनप्रमदायै नमः।।240।।
दैत्यदयादानपरायिण्यै नमः।
दुर्गातिनाशिन्यै नमः।
दान्तायै नमः।
दम्भिन्यै नमः।
दम्भवर्जितायै नमः।
दिगम्बरप्रियायै नमः।
दम्भायै नमः।
दैत्यदम्भविदारिण्यै नमः।
दमनायै नमः।
दशनसौन्दर्यायै नमः।।250।।
दानवेन्द्रविनाशिन्यै नमः।
दयाधरायै नमः।
दमन्यै नमः।
दर्भपत्रविलासिन्यै नमः।
धारिण्यै नमः।
धरण्यै नमः।
धात्र्यै नमः।
धराधरप्रियायै नमः।
धराधरसुतादे नमः।
सुधर्मायै नमः।।260।।
धर्मचारिण्यै नमः।
धर्मज्ञायै नमः।
धवलायै नमः।
धूलायै नमः।
धनदायै नमः।
धनवर्द्धिन्यै नमः।
धीरायै नमः।
अधीरायै नमः।
धीरतरायै नमः।
धीरसिद्धिप्रदायिन्यै नमः।।270।।
धन्वन्तरीधरायै नमः।
धीरायै नमः।
ध्येयायै नमः।
ध्यानस्वरूपिण्यै नमः।
नारायण्यै नमः।

नारसिंह्यै नमः।
नित्यानन्दायै नमः।
नरोत्तमायै नमः।
नक्तायै नमः।
नक्तवत्यै नमः।।280।।
नित्यायै नमः।
नीलजीमूतसंन्निभायै नमः।
निलाङ्गयै नमः।
नीलवस्त्रायै नमः।
नीलपर्वतवासिन्यै नमः।
सुनीलपुष्प्पखचितायै नमः।
नीलजम्बुसमप्रभायै नमः।
नित्याख्यायै नमः।
षोडशी विद्यायै नमः।
नित्यायै नमः।।290।।
नित्यसुखावहायै नमः।

नर्मदायै नमः।

नन्दनायै नमः।
नन्दायै नमः।
नन्दाऽनन्दविवर्द्धिन्यै नमः।
यशोदानन्दतनयायै नमः।
नन्दनोद्यानवासिन्यै नमः।
नागान्तकायै नमः।
नागवृद्धायै नमः।
नागपत्नयै नमः।।300।।

नागिन्यै नमः।
नमिताशेषजनतायै नमः।
नमस्कारवत्यै नमः।
नमस्कारायै नमः।
पीताम्बरायै नमः।
पार्वत्यै नमः।
पीताम्बरविभूषितायै नमः।
पीतामालाम्बरधरायै नमः।
पीताभायै नमः।
पिङ्गमूर्द्धजायै नमः।।310।।
पीतपुष्पार्चनरतायै नमः।
पीतपुष्पसमर्चितायै नमः।
परप्रभायै नमः।
पितृपतयै नमः।
परसैन्यविनाशिन्यै नमः।
परमायै नमः।
परतंत्रायै नमः।
परमंत्रायै नमः।
परात्परायै नमः।
पराविद्यायै नमः।।320।।
परासिद्ध्यै नमः।
परास्थानप्रदायिन्यै नमः।
पुष्पायै नमः।
पुष्पवत्यै नमः।
नित्यायै नमः।
पुष्पमालाविभूषितायै नमः।